" " " "

Regulamin Płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PRZY ZAKUPIE USŁUGI WYPOŻYCZENIA POJAZDÓW SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO FASTLINE, CELEM JAZDY NA TORZE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy Fastline dostępny pod adresem internetowym www.fastlineracingacademy.pl., prowadzony jest przez Fastline, czyli – Fastline Advertising sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000545229, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, NIP 521-369-01-61, REGON 360882099.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu.
 3. Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupu za pośrednictwem Serwisu Usług polegających na udostępnieniu przez Fastline pojazdu sportowego.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Fastline w związku z dokonywaniem zakupu Usług online zostały określone w Polityce Prywatności znajdującej się na Stronie.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem płatności za Usługę Dokonanie płatności oznacza akceptację Regulaminu.
 6. Kupno Usługi za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 7. Ceny zawarte w Cenniku mogą ulegać zmianie.
 8. W stosunku do Klientów składających zamówienie zastosowanie mają Ceny zawarte w Cenniku aktualnym na dzień składania zamówienia.

 

I. DEFINICJE

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca z Fastline umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – każdy podmiot zamawiający Usługę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca lub Fatsline – Fastline Advertising sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000545229, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, NIP 521-369-01-61, REGON 360882099
 4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Fastline pod adresem internetowym: fastlineracingacademy.pl, umożliwiający zakup Usługi.
 6. Cennik – dokument określający ceny Usług świadczonych przez Fastline, w tym ceny Usług w zależności od marki i rodzaju udostępnianego pojazdu sportowego.
 7. Umowa – umowa na wykonanie Usługi, czyli umowa o udostępnienie pojazdu sportowego,
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Fastline.
 11. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe Przelewy 24, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu Usług w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego, właściciel serwisu przelewy24.pl.
 12. Konto – konto klienta w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 13. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 15. Usługa – usługa będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Fastline i Klientem, polegająca na udostępnieniu pojazdu sportowego, który to pojazd Fastline udostępnia Klientowi, w sposób określny w Umowie.

 

 1. WYMOGI TECHNICZNE KONIECZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu usług Fastline oraz składania zamówień na Usługi niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program .

 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1.  Zakupu Usługi za pomocą Serwisu można dokonać według oferty dostępnej na stronie
  fastlineracingacademy.pl w Cenniku Usług.
 2. Klient dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Klienta jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony „Przejdź do płatności”. Po jego wyborze i naciśnięciu Klient przekierowywany jest do płatności internetowych serwisu Przelewy 24, gdzie wykonując przelew określa wybrane zamówienie, tytuł przelewu, kwotę i dokonuje płatności.

 

IV. METODY PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Fastline umożliwia dokonywanie Płatności za (Usługę) za pomocą serwisu przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po założeniu zamówienia. Klient może dokonywać płatności na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za pomocą tych form płatności jakie udostępnia serwis przelewy24.pl.
 3. Warunkiem zakupu Usługi jest uzyskanie przez Fastline od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny. Fastline zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu dokonania przez Klienta Płatności.
 4. W sytuacji braku uzyskania przez Fastline potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny od Operatora Płatności w czasie określonym w ust. 3 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Fastline poinformuje Klienta, że transakcja nie może być zrealizowana.
 5. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient proszony jest o kontakt z Fastline celem ustalenia dokładnego terminu wykonania Usługi oraz szczegółów z nią związanych.
 6. Fastline nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Fastline nie miał wpływu.
 7. Fastline wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury należy składać elektronicznie na adres: maria.szymanska@greywolfgroup.pl

 

V. ZASADY REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące:
 • Usługi – czyli sposobu jej wykonania, jakości lub inne uwagi, dotyczące Usługi
 • Serwisu – czyli jego nieprawidłowego działania, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach, lub procedurze zamówienia, należy zgłaszać Fatsline za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maria.szymanska@greywolfgroup.pl
 1. Zgłoszenie reklamacji Usługi i/lub Serwisu powinno zawierać:
  1. dane Klienta, zgodne z danymi podanymi przy Zamawianiu Usługi w Serwisie,
  2. datę dokonania zakupu Usługi oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 3. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu przelewy24.pl dostępnym na stronie internetowej Operatora Płatności.
 4. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem przelewy24.pl.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, składając Fastline oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Fastline lub listownie na adres Fastline. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Fastline niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Fastline zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrotu płatności Konsument dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Fastline wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fastline utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z tym prawo do odstąpienia od Umowy przestaje przysługiwać po dokonaniu wyboru i ustaleniu przez Konsumenta z Fastline dokładnej daty wykorzystania zakupionej Usługi.

 

VII. DANE OSOBOWE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Fastline jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane przez Fastline przy realizacji zamówienia, wykonywania Usług i ewentualnej procedurze reklamacyjnej, a także dla celów marketingowych (przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Klienta).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Ceny). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.
 3. Klient ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Za zgodą Klienta dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Klienta, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Fastline. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 7. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 8. Klientowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Fastline przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony na stronie www.fastlineracingacademy.pl
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Fastline, w każdym czasie, jednakże w sposób niewpływający negatywnie na sytuację Klientów, którzy zakupili Usługi przed zmianą Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Fastline zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie Serwisu, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Fastline nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Klient dokonuje zakupu Usługi, oraz za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS i transferu danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827 oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.